Dołącz do nas. Wspólnie tworzymy siłę polskiej wsi!


Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Rabat Rolniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzacka 176/178 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000 zł w całości opłacony, zarejestrowana jako podatnik VAT pod nr NIP 525-260-34-79, REGON 360286552

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

e-mail: abi@mojawies.pl

  1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail,

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Rabat Rolniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , przekazywania informacji handlowych, w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług ( np. obsługa prawna, obsługa IT)

  6. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a w pozostałym zakresie - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie .

  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail abi@mojawies.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).