Dołącz do nas. Wspólnie tworzymy siłę polskie wsi!


Regulamin

aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl


I.      INFORMACJE OGÓLNE

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl (dalej Aplikacja).

2. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do sieci internetowej,

b) przeglądarka stron internetowych (w nawiasie określona minimalna wersja przeglądarki):

- Firefox (v25)

- Google Chrome (v30)

- Opera (v20)

przeglądarki powinny mieć włączony moduł JavaScript.

3. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Używane w treści Regulaminu wyrażenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenie:

a) Właściciel Aplikacji – „Rabat Rolniczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79;

b) Użytkownik – Osoba reprezentująca Organizację lub Członek Organizacji, Organizacja lub osoba zaproszona;

c) Organizacja – zrzeszona w ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie jedna z następujących organizacji: kółko rolnicze, koło gospodyń wiejskich, gminny, powiatowy, rejonowy, regionalny, okręgowy lub wojewódzki związek rolników, kółek i organizacji rolniczych, spółdzielnia kółek rolniczych

d) Związek: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie

e) Osoba reprezentująca Organizację: jedna z osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Organizacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi Organizacji lub statutem, których dane pozostają aktualne w dniu rejestracji i która dokonuje rejestracji Organizacji w Aplikacji;

f) Członek Organizacji – osoba fizyczna zrzeszona w ramach Organizacji i która rejestruje się w Aplikacji;

g) Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl ;

h) Konto – zbiór informacji przechowywanych w Aplikacji oraz w systemie teleinformatycznym Właściciela Portalu, dotyczących danego Użytkownika,

i) Program „mojaWieś”: program sprzedażowy produktów i usług na rzecz Użytkowników.

j) Serwis: strona internetowa www.mojawies.pl, na której jest dostępna Aplikacja „Policzmy Się”

 

 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. W celu zarejestrowania się na Koncie, Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających założenie Konta. Celem założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych wskazane przez Użytkownika:

 1. oznaczenie czy Użytkownikiem jest Organizacja czy też osoba fizyczna tj. Osoba reprezentująca Organizację, osoba zaproszona lub Członek Organizacji i;

 2. nazwę i adres (wraz z kodem pocztowym) Organizacji, której Członkiem jest Użytkownik lub,

 3. imię i nazwisko, numer telefonu i funkcję Osoby reprezentującej Organizację lub,

 4. imię i nazwisko, numer telefonu Członka Organizacji i

 5. oznaczenie organizacji nadrzędnej (organizacji zrzeszającej) nad Organizacją.

Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego Właściciel Aplikacji przekaże Użytkownikowi login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji, które zostaną przesłane do Użytkownika, a jeśli Użytkownikiem jest Organizacja do osoby reprezentującej Organizację, SMS-em na nr telefonu podany podczas rejestracji. Po zalogowaniu się do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła do Aplikacji poprzez wprowadzenie aktualnego hasła, nowego hasła i powtórzenia nowego hasła.

 1. Podczas procesu rejestracji w Aplikacji wymagane jest zaakceptowanie przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru): Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgody na przekazania danych osobowych Użytkownika do Związku. Podane przez Użytkownika dane osobowe Właściciel Aplikacji zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Dostęp do Aplikacji jest możliwy po podaniu loginu i hasła. Hasła dostępowe do Aplikacji są przechowywane w bazie danych Właściciela Aplikacji w postaci zaszyfrowanej.

 3. Aplikacja to system w ramach którego, Użytkownik uprawniony jest do rejestracji Organizacji, której jest Członkiem. Aplikacja umożliwiać będzie realizację i rozliczanie Programu „mojaWieś” tj. prowizji należnej dla Organizacji uzyskanej w związku z nabyciem produktu lub usługi w ramach Programu „mojaWieś”.

 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.

 

III. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel Aplikacji zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego poprawnego działania Aplikacji i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Aplikacji będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Właściciela Aplikacji.

2. Właściciel Aplikacji jest uprawniony, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Aplikacji w celu:

a) zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;

b) dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Aplikacji lub Konta Użytkownika;

c) dokonywania ulepszeń Aplikacji i struktury technicznej Konta Użytkownika;

d) dokonywanie konserwacji Aplikacji i struktury technicznej Konta Użytkownika.

3. Właściciel Aplikacji jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Aplikacji.

4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

5. Dopuszcza się wykorzystywanie Aplikacji przez Związek do celów statutowych tego Związku tj. wyłącznie w celu komunikowania się z Organizacjami zrzeszonymi w Związku. Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji przez Związek w celu promowania, reklamowania czy agitacji politycznej. Zabronione jest również zamieszczanie:

 1. treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

 2. treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

 3. treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

 4. treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

 5. treści pornograficznych;

 

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.

2. Użytkownik Aplikacji udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Aplikacji.

3. Na podstawie licencji, o której mowa w pkt. IV podpkt 2. powyżej, Użytkownik ma prawo do korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika i w zakresie Programu „mojaWieś”. Licencja obejmuje korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

a) korzystanie z Aplikacji na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika,

b) wyświetlanie Aplikacji i korzystanie z jego funkcjonalności na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika.

4. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.

5. Użytkownik nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w  Aplikacji, obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, z wyjątkiem obserwacji, badania i testowania w ramach normalnego korzystania z Aplikacji, zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy (w szczególności dekompilować i deasemblować), w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904), rozwijać Portalu.

6. Licencja, o której mowa w pkt. IV podpkt 2 wygasa automatycznie wraz z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Aplikacji.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel Aplikacji w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Aplikacji z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela Aplikacji. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych.

2. Właściciel Aplikacji zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Aplikacji, powstałą wskutek okoliczności, za które Właściciel Aplikacji nie ponosi winy.

3. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

4. Odpowiedzialność Właściciela Aplikacji w stosunku do Organizacji zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Organizację w związku z działaniami bądź zaniechaniami Właściciela Aplikacjii. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Aplikacji, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926; ze zm.).

2. Osoba reprezentująca Organizację wyraża zgodę na wskazanie w Aplikacji, w celu założenia Konta, jej danych osobowych, o których mowa w pkt. II podpkt 1 lit. c Regulaminu.

3. Właściciel Aplikacji zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i korzystanie z niego przez Użytkownika.

4. Zalogowanie Użytkownika na swoim Koncie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Osoby rejestrującej Konto przez Właściciela Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Aplikacji danych osobowych podanych w trakcie tworzenia konta. Właściciel Aplikacji nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych w trakcie tworzenia Konta dla Użytkownika.

5. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Bazy danych składo-wane są na serwerze zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

6. Właściciel Aplikacji przetwarza dane osobowe Użytkownika, w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną podczas procesu rejestracji lub przed pierwszym logowaniem na Koncie.

7. Z zastrzeżeniem pkt. III podpkt 5 (tj. z zastrzeżeniem przekazania danych osobowych Użytkownika do Związku) Właściciel Aplikacji nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Aplikacji oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Aplikacji takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Właściciel Aplikacji zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania
i żądania ich usunięcia.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Aplikacji, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Właściciela Aplikacji z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z Aplikacji jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Aplikacji pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika na adres e-mail kontakt@mojawies.pl

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Aplikacji jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Aplikacji.

13. Właściciel Aplikacji może w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych itp. podawać nazwę Użytkownika.

15. Właściciel Aplikacji może informować osoby trzecie o fakcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną niezwłocznie zastąpione przez Właściciela Aplikacji postanowieniami niewadliwymi prawnie, które będą w najszerszym możliwym zakresie odzwierciedlały pierwotne intencje Właściciela Aplikacji.

2. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela Aplikacji na stronie głównej Aplikacji wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Aplikacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiana Regulaminu nastąpi z chwilą umieszczenia przez Właściciela Aplikacji powyższym informacji.

3. Użytkownik Aplikacji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, zgodą na przekazania danych osobowych Użytkownika do Związku, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Właściciel Aplikacji stosuje pliki „cookies”. Szczególne postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

Załącznik nr 1

 

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”) w związku z korzystaniem z Aplikacji „Policzmy Się” (zwanej dalej „Aplikacją”) dostępnej pod adresem elektronicznym www.mojawies.pl, prowadzonego przez Rabat Rolniczy Sp. z o.o. (zwanym dalej „Rabat Rolniczy”) z siedzibą w w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem:

ul. Belzacka 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadającym REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79
1.2. Przez „Aplikację” należy rozumieć aplikację WEB „Policzmy Się” dostępną na stronie www.mojawies.pl. Zasady korzystania z Aplikacji określone zostały w Regulaminie.
1.3. Wszelkim wyrażeniom zawartym w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, które pisane są wielkimi literami, przypisuje się znaczenie nadane im w regulaminie dostępnym na stronie www.mojawies.pl (zwanym dalej „Regulaminem”).

1.4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Aplikacji (dalej: „Dane Osobowe”) jest Rabat Rolniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem:
ul. Belzacka 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000534100, NIP: 525-260-34-79, REGON: 360286552, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN.
1.5. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002.101.926) przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych w stopniu wysokim, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004.100.1024).

1.6. Rabat Rolniczy oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom poufności przekazanych danych.

1.7. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Aplikacji ”Policzmy Się” został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników.

2.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wyłącza możliwość rejestracji i korzystania z Aplikacji „Policzmy Się”.
2.2. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji „Policzmy Się” używając urządzeń mobilnych, Administrator może zbierać w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika, a także jego operatora usług internetowych. Dane te będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu przez Użytkownika.

2.3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa zezwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to wymagane przez przepisy, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3.2. W trakcie procedury rejestracyjnej Użytkownik zaznacza odpowiednią opcję na formularzu rejestracyjnym w celu udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

4. Zakres zbieranych Danych Osobowych i cel ich przetwarzania

4.1. W celu założenia Konta Organizacji/Użytkownika w Aplikacji „Policzmy Się” Administrator prosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru KRS i numeru NIP w przypadku Organizacji. W Regulaminie mogą zostać wymienione inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu lub w trakcie korzystania z Aplikacji.
4.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe za zgodą Użytkownika – w celu marketingu swoich produktów lub usług oraz w celach marketingowych innych podmiotów, którym dane Użytkownika zostały, za jego zgodą, przekazane, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Informacja handlowa

5.1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym również  na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat świadczonych przez niego  usług i wytwarzanych produktów oraz na temat produktów i usług innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

5.2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Aplikacji „Policzmy Się”.

6. Dane związane z przeglądaniem zawartości serwisu

6.1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu www.mojawies.pl przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Aplikacji.

6.2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania zawartości serwisu i jakości świadczonych usług.
6.3. Administrator w ramach prowadzenia serwisu stosuje pliki typu cookie. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi między innymi lepsze dostosowanie witryny internetowej serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych daje możliwość kasowania plików typu cookie z twardego dysku komputera, zablokowania wszystkie przysyłanych cookies lub ustawiania ostrzeżeń przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

7. Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych

7.1. Zapewnienie Użytkownikowi korzystania z Aplikacji „Policzmy Się” wymaga przekazania Danych Osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w celach statutowych. Przetwarzanie Danych Osobowych przez tego administratora będzie podlegać obowiązującym u nich politykom ochrony prywatności.
7.2. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
7.2.1.  Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
7.2.2.  będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
7.2.3.  będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
7.3. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora za granicę.

8. Prawa Użytkownika związane z przekazaniem Danych Osobowych

8.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
8.2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik jest zobowiązany do zaktualizowania Danych Osobowych podanych przy rejestracji w Aplikacji„Policzmy Się”.

8.3. Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych. W takim wypadku Dane Osobowe zostaną przez Administratora niezwłocznie usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Administrator zapewnia możliwość trwałego usunięcia Danych Osobowych ze Zbioru Danych także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Usunięcie Danych Osobowych na żądanie Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji „Policzmy Się”.

8.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Kontakt

9.1. Użytkownik Aplikacji „Policzmy Się” może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

9.2. Użytkownik Aplikacji „Policzmy Się” może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
9.3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: kontakt@mojawies.pl.

Załącznik nr 2

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.mojawies.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Rabat Rolniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu www.mojawies.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu www.mojawies.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu www.mojawies.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu www.mojawies.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu www.mojawies.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu www.mojawies.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera

7. Operator Serwisu www.mojawies.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.