Dołącz do nas. Wspólnie tworzymy siłę polskiej wsi!

Regulamin

aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.plI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl (dalej Aplikacja).

2. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do sieci internetowej,

b) przeglądarka stron internetowych (w nawiasie określona minimalna wersja przeglądarki):

- Firefox (v25)

- Google Chrome (v30)

- Opera (v20)

przeglądarki powinny mieć włączony moduł JavaScript.

3. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Używane w treści Regulaminu wyrażenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenie:

a) Właściciel Aplikacji – „Rabat Rolniczy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej 176/178 (97-300 Piotrków Trybunalski) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000534100, kapitał zakładowy 3.000.000,00 PLN, posiadająca REGON 360286552 oraz NIP 525-260-34-79;

b) Użytkownik – Osoba reprezentująca Organizację lub Członek Organizacji, Organizacja lub osoba zaproszona;

c) Organizacja – zrzeszona w ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie jedna z następujących organizacji: kółko rolnicze, koło gospodyń wiejskich, gminny, powiatowy, rejonowy, regionalny, okręgowy lub wojewódzki związek rolników, kółek i organizacji rolniczych, spółdzielnia kółek rolniczych

d) Związek: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie

e) Osoba reprezentująca Organizację: jedna z osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Organizacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi Organizacji lub statutem, których dane pozostają aktualne w dniu rejestracji i która dokonuje rejestracji Organizacji w Aplikacji;

f) Członek Organizacji – osoba fizyczna zrzeszona w ramach Organizacji i która rejestruje się w Aplikacji;

g) Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji WEB pod nazwą „Policzmy Się” dostępnej pod adresem internetowym www.mojawies.pl ;

h) Konto – zbiór informacji przechowywanych w Aplikacji oraz w systemie teleinformatycznym Właściciela Portalu, dotyczących danego Użytkownika,

i) Program „mojaWieś”: program sprzedażowy produktów i usług na rzecz Użytkowników.

j) Serwis: strona internetowa www.mojawies.pl, na której jest dostępna Aplikacja „Policzmy Się”

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. W celu zarejestrowania się na Koncie, Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających założenie Konta. Celem założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych wskazane przez Użytkownika:

 1. oznaczenie czy Użytkownikiem jest Organizacja czy też osoba fizyczna tj. Osoba reprezentująca Organizację, osoba zaproszona lub Członek Organizacji i;

 2. nazwę i adres (wraz z kodem pocztowym) Organizacji, której Członkiem jest Użytkownik lub,

 3. imię i nazwisko, numer telefonu i funkcję Osoby reprezentującej Organizację lub,

 4. imię i nazwisko, numer telefonu Członka Organizacji i

 5. oznaczenie organizacji nadrzędnej (organizacji zrzeszającej) nad Organizacją.

Wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego Właściciel Aplikacji przekaże Użytkownikowi login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji, które zostaną przesłane do Użytkownika, a jeśli Użytkownikiem jest Organizacja do osoby reprezentującej Organizację, SMS-em na nr telefonu podany podczas rejestracji. Po zalogowaniu się do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła do Aplikacji poprzez wprowadzenie aktualnego hasła, nowego hasła i powtórzenia nowego hasła.

 1. Podczas procesu rejestracji w Aplikacji wymagane jest zaakceptowanie przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru): Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgody na przekazania danych osobowych Użytkownika do Związku. Podane przez Użytkownika dane osobowe Właściciel Aplikacji zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Dostęp do Aplikacji jest możliwy po podaniu loginu i hasła. Hasła dostępowe do Aplikacji są przechowywane w bazie danych Właściciela Aplikacji w postaci zaszyfrowanej.

 3. Aplikacja to system w ramach którego, Użytkownik uprawniony jest do rejestracji Organizacji, której jest Członkiem. Aplikacja umożliwiać będzie realizację i rozliczanie Programu „mojaWieś” tj. prowizji należnej dla Organizacji uzyskanej w związku z nabyciem produktu lub usługi w ramach Programu „mojaWieś”.

 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.

III. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel Aplikacji zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego poprawnego działania Aplikacji i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Aplikacji będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Właściciela Aplikacji.

2. Właściciel Aplikacji jest uprawniony, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Aplikacji w celu:

a) zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;

b) dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Aplikacji lub Konta Użytkownika;

c) dokonywania ulepszeń Aplikacji i struktury technicznej Konta Użytkownika;

d) dokonywanie konserwacji Aplikacji i struktury technicznej Konta Użytkownika.

3. Właściciel Aplikacji jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Aplikacji.

4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

5. Dopuszcza się wykorzystywanie Aplikacji przez Związek do celów statutowych tego Związku tj. wyłącznie w celu komunikowania się z Organizacjami zrzeszonymi w Związku. Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji przez Związek w celu promowania, reklamowania czy agitacji politycznej. Zabronione jest również zamieszczanie:

 1. treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

 2. treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

 3. treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

 4. treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

 5. treści pornograficznych;

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.

2. Użytkownik Aplikacji udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Aplikacji.

3. Na podstawie licencji, o której mowa w pkt. IV podpkt 2. powyżej, Użytkownik ma prawo do korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika i w zakresie Programu „mojaWieś”. Licencja obejmuje korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

a) korzystanie z Aplikacji na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika,

b) wyświetlanie Aplikacji i korzystanie z jego funkcjonalności na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika.

4. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.

5. Użytkownik nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w Aplikacji, obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, z wyjątkiem obserwacji, badania i testowania w ramach normalnego korzystania z Aplikacji, zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy (w szczególności dekompilować i deasemblować), w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904), rozwijać Portalu.

6. Licencja, o której mowa w pkt. IV podpkt 2 wygasa automatycznie wraz z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Aplikacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel Aplikacji w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Aplikacji z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela Aplikacji. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych.

2. Właściciel Aplikacji zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych w Aplikacji, powstałą wskutek okoliczności, za które Właściciel Aplikacji nie ponosi winy.

3. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

4. Odpowiedzialność Właściciela Aplikacji w stosunku do Organizacji zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Organizację w związku z działaniami bądź zaniechaniami Właściciela Aplikacjii. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

e-mail: abi@mojawies.pl

 1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, funkcja, adres e-mail, telefon,

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokonania rejestracji i założenia konta, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Rabat Rolniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , przekazywania informacji handlowych, prowadzonej korespondencji – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług ( np. obsługa prawna, obsługa IT)

 6. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a w pozostałym zakresie - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie .

 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail abi@mojawies.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób.Szczegółowe informacje uzyskasz w Polityce Prywatności.


4. Zalogowanie Użytkownika na swoim Koncie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Osoby rejestrującej Konto przez Właściciela Portalu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Aplikacji danych osobowych podanych w trakcie tworzenia konta. Właściciel Aplikacji nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych w trakcie tworzenia Konta dla Użytkownika.

5. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Bazy danych składo-wane są na serwerze zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

6. Właściciel Aplikacji przetwarza dane osobowe Użytkownika, w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną podczas procesu rejestracji lub przed pierwszym logowaniem na Koncie.

7. Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z Aplikacji jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Aplikacji pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

8. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika na adres e-mail abi@mojawies.pl

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Aplikacji jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Aplikacji.

10. Właściciel Aplikacji może w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych itp. podawać nazwę Użytkownika.

11. Właściciel Aplikacji może informować osoby trzecie o fakcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną niezwłocznie zastąpione przez Właściciela Aplikacji postanowieniami niewadliwymi prawnie, które będą w najszerszym możliwym zakresie odzwierciedlały pierwotne intencje Właściciela Aplikacji.

2. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela Aplikacji na stronie głównej Aplikacji wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Aplikacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiana Regulaminu nastąpi z chwilą umieszczenia przez Właściciela Aplikacji powyższym informacji.

3. Użytkownik Aplikacji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, zgodą na przekazania danych osobowych Użytkownika do Związku, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Właściciel Aplikacji stosuje pliki „cookies”. Szczególne postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny.